Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího programu, seminářů, služeb a produktů „ IČO: Iva Votavová“ (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek: www.projektyproradost.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je:

IČO: Iva Votavová, K Přeložce 2418, 256 01, Benešov, IČO: 87224658, Telefon: +420 737 259 119, iva@projektyproradost.cz.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím výše zmíněných webových stránek. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://projektyproradost.cz/obchodni-podminky-ico/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu. Prodávající není plátce DPH. Faktura: ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. Způsob a forma platby

Bankovním převodem na korunový účet Iva Votavová

Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány spolu s přihlašovacími údaji do členské sekce, po uhrazení částky.

5. Storno podmínky seminářů

32 dní předem vracíme celou částku celkové ceny semináře

31 dní předem vracíme 50% celkové ceny semináře

15 dní předem 100% celkové ceny semináře

COVID 19

V případě vyhlášení nouzového stavu a mimořádného opatření z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, který by nám neumožnil seminář realizovat, vám bude vrácena 100% platba. Nebo si můžete zálohu přesunout na pozdější termín semináře.  

Storno semináře je možno provést elektronickou formou na emailu: iva@projektyproradost.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury -daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zaplaceného semináře. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

6. Odstoupení od onlinových programů:

Odstoupení je možno provést elektronickou formou do 14 dnů od objednání na emailu: iva@projektyproradost.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury -daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

7. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8. Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Tuto původní ochranu osobních údajů nahrazují od 25. května 2018 nově zpracované a najdete je ZDE: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. Mimosoudní řešení sporů
1.A K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2.A Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.A Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

10.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.projektyproradost.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. 

Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s. r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

 

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.