Obchodní podmínky

 

  • Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího programu, seminéřu a služeb „Projekty pro radost“ (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek:

www.projektyproradost.cz

www.cestovaniproradost.cz

www.ivabernat.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je:

Projekty pro radost s.r.o., 

Chudenická 1059/30,Praha 10, 102 00

IČO: 040 98 684, DIČ: CZ 040 98 684

Telefon: +420 737 259 119

Spisová značka: C 242363 vedená u Městského soudu v Praze

Iva Votavová, iva@projektyproradost.cz

 

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

  • Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím výše zmíněných webových stránek. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://projektyproradost.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

  • Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu. Prodávající je plátce DPH.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

  • Způsob a forma platby

Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s. r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Další možnosti plateb:

Bankovním převodem na korunový účet společnosti Projekty pro radost s.r.o.

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány spolu s přihlašovacími údaji do členské sekce, po uhrazení částky.

  • Storno podmínky

Storno seminářů a  kurzovného:

31 dnů před začátkem pobytu … částka za seminář je vratná v plné výši
30 – 14 dnů před začátkem pobytu … vrátíme Vám 50% částky
14 – 0 dnů … částka je nevratná

V případě, že si sami hradíte ubytování a dopravu, řídíte se storno podmínkami ubytovatele a dopravce.
V případě zrušení kurzu, semináře, workshopu či jiné akce ze strany pořadatele – Vám vrátíme celou částku a to nejpozději do týdne od plánovaného data začátku konání kurzu či jiné akce na Váš účet.

Odstoupení od onlinových programů:

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: iva@projektyproradost.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury -daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

  • Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  • Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Tuto původní ocharnu osobních údajů nahrazují od 25. května 2018 nově zpracované a najdete je ZDE: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 5. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.projektyproradost.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. 

 

 

Každý den v životě je pro radost!"